LOB-taken vragenlijst

Je gaat beginnen met het invullen van de LOB-taken. De vragenlijst onderscheid vijf type taken: begeleidende taken, specialistische en coördinerende taken, beleidsmatige taken,  managementtaken en leerlingen-/ studentenraadtaken. Per type taak worden in vier aandachtsgebieden (visie en beleid, activiteiten, organisatie en samenwerking)  taakbeschrijvingen voorgelegd. Per taakbeschrijving geef je aan of deze wel, niet of gedeeltelijk is belegd. In het kader beschrijf je bij wie de taakbeschrijving is belegd.

Begeleidend>Specialistische en coördinerend>Beleidsmatig>Management>Leerlingen- / studentenraad

Begeleidende LOB-taken

1. Visie en beleid


1.1. Kent:
 • wettelijke kaders op het gebied van LOB
 • LOB Kwaliteitsagenda (vo)/ LOB Ambitieagenda (mbo)
 • actuele theorieën over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 • visie en doelen voor LOB eigen instelling

1.2. Participeert actief aan een loopbaangerichte leeromgeving

1.3. Kent eigen rol binnen LOB en loopbaangerichte leeromgeving

1.4. Evalueert kwaliteit en effect eigen LOB-activiteiten

2. Activiteiten


2.1. Voert loopbaangesprekken met jongeren om jongeren aan te zetten tot:
 • zelfsturing in het zoekproces naar talenten, ambities en passende keuzes voor vervolgstap
 • zelfverantwoordelijkheid bij het maken van loopbaankeuzes

2.2. Communiceert zowel verbaal als non-verbaal effectief m.b.v. de juiste gesprekstechnieken:
 • actief luisteren
 • bewust open en gesloten vragen stellen
 • (positieve) feedback een feedforward geven en ontvangen.

2.3. Past de vijf loopbaancompetenties toe in gesprekken

2.4. Begeleidt jongeren bij het ontwikkelen van een professionele identiteit:
 • ondersteunt jongeren in het proces van positieve reflectie op eigen handelen en (grens)ervaringen
 • is alert op uitstelgedrag, keuzes te veel onder invloed van ouders of leeftijdsgenoten, identiteitsverwarring etc. en kan dit bespreekbaar maken
 • stimuleert jongeren om ideeën in een groter kader te plaatsen en haalbaarheid en realiteitszin te bewaken
 • bereidt jongeren voor op wendbaarheid voor de arbeidsmarkt
 • stimuleert jongeren een sociaal netwerk te ontwikkelen en in te zetten.

2.5. Monitoren van voortgang loopbaanproces bij de jongeren:
 • neemt maatregelen in geval vanhaperingen in het loopbaanproces
 • verwijst door naar LOB-specialist

2.6. Beschikt over globale kennis van:
 • vervolgopleidingen
 • arbeidsmarkt

2.7. Neemt deel aan intervisie met andere LOB-begeleiders

3. Organisatie


3.1. Levert bijdrage aan ontwikkeling van LOB-programma:
 • LOB-activiteiten en -opdrachten

3.2. Kan gemaakte keuzes m.b.t. LOB-programma beargumenteren

3.3. Beargumenteert eigen keuzes bij uitvoering LOB-programma

3.4. Neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten LOB

4. Samenwerking


4.1. Heeft globaal kennis van:
 • toeleverend onderwijs
 • collega-scholen
 • vervolgonderwijs
 • stelsel van doorstroom, niveaus, leerwegen etc.
 • .arbeidsmarkt

4.2. Verzorgt overdracht van gegevens naar vervolgonderwijs

4.3. Onderhoudt contact met:
 • stage/praktijkbegeleiders
 • ouders/verzorgers

Specialistische en coördinerende LOB-taken

1. Visie en beleid


1.1. Kent, verdiept zich en houdt bij:
 • wettelijke kaders op het gebied van LOB
 • LOB Kwaliteitsagenda (vo)/ LOB Ambitieagenda (mbo)
 • actuele theorieën over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 • visie en doelen voor LOB eigen instelling

1.2. Inventariseert en onderzoekt LOB-vraagstukken binnen de eigen instelling

1.3. Monitort en evalueert kwaliteit en effect LOB-activiteiten eigen school/opleiding:
 • weet welke middelen en methoden hiervoor kunnen worden ingezet
 • betrekt jongeren actief bij evaluatie

1.4. Doet voorstellen voor verbetering van LOB a.d.h.v. een kwaliteitscyclus (bijvoorbeeld PDCA-cyclus).

2. Activiteiten


2.1. Begeleidt en monitort jongeren die:
 • behoefte hebben aan specifieke hulp bij studie- en beroepskeuzes
 • vastlopen in (studie)loopbaan of motivatieproblemen hebben
 • met begeleiding in het primaire proces niet verder komen.

2.2. \Voert verdiepende loopbaangesprekken met jongeren en maakt hierbij gebruik van:
 • verdiepende LOB-activiteiten en -opdrachten gericht op persoonsreflectie
 • psychodiagnostisch onderzoek (tests en interpretatie)
 • past de vijf loopbaancompetenties toe in gesprekken en maakt gebruik van verschillende coachingstechnieken

2.3. Heeft kennis van:
 • verschillende coachings- en begeleidingstechnieken
 • motivatietheorieën
 • planmatig handelen
 • persoonskenmerken
 • switch en uitval

2.4. Weet waar uitgebreide informatie te vinden is en kan deze toepassen:
 • vervolgopleidingen en studiekeuze
 • studiefinanciering
 • beroepen, functie-eisen, werkveld en arbeidsmarkt

2.5. Geeft specifieke (studiekeuze/beroepskeuze) voorlichting:
 • overgang naar vervolgonderwijs
 • overgang naar arbeidsmarkt

2.6. Neemt deel aan intervisie met andere LOB-begeleiders

3. Organisatie


3.1. Ontwikkelt samen met LOB-begeleiders LOB-programa:
 • LOB-activiteiten en -opdrachten
 • richtlijn voor LOB-gesprekken

3.2. Ondersteunt LOB-begeleiders bij uitvoering LOB-programma

3.3. Zorgt voor adequate uitwisseling LOB-informatie tussen:
 • leerlingvolgsysteem
 • LOB-begeleiders
 • vervolgonderwijs

3.4. Neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten LOB en draagt zorg voor eigen ontwikkeling

3.5. Netwerkt binnen en buiten de school/opleiding

3.6. Blijft in dialoog met de LOB-begeleiders en het management over de voortgang van LOB

4. Samenwerking


4.1. Stemt invulling LOB-programma intern af met:
 • intakers
 • stagebegeleiders
 • mentoren
 • docenten
 • beleidsmakers
 • management

4.2. Integreert gesprekscyclus ouders/verzorgers in LOB-programma

4.3. Heeft uitgebreide kennis van:
 • toeleverend onderwijs
 • collega-scholen
 • vervolgondewijs
 • stelsel van doorstroom, niveaus, leerwegen etc.
 • arbeidsmarkt

4.4. Gaat actief netwerkrelaties aan met regionale stakeholders (bedrijven, overheden, collega's, vervolgonderwijs)

4.5. Onderhoudt contacten met toeleverende en afnemende scholen in het kader van:
 • doorlopende leerlijnen
 • passend onderwijs

4.6. Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten samen met regionale bedrijven/instellingen

4.7. Werkt samen met en verwijst door naar:
 • leerwerkloket, werkgeversservicepunt etc.
 • externe partijen, zorgaanbieders etc.
 • externe aanbieders van LOB-activiteiten

Beleidsmatige LOB-taken

1. Visie en beleid


1.1. Kent, verdiept zich en houdt bij:
 • wettelijke kaders op het gebied van LOB
 • LOB Kwaliteitsagenda (vo)/ LOB Ambitieagenda (mbo)
 • actuele theorieën over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 • visie en doelen voor LOB

1.2. Gaat in dialoog met en creëert bewustzijn en urgentiebesef voor LOB bij:
 • LOB-begeleiders
 • specialist/coördinator LOB
 • management

1.3. Ontwikkelt LOB-beleid en adviseert management op basis van:
 • nieuwe inzichten en actuele LOB-theorieën en -onderzoek
 • gegevens uit evaluatie en monitoring

1.4. Evalueert de kwaliteit van LOB (PDCA-cyclus) op basis van:
 • passende ondezoeks- en inventarisatiemethoden voor LOB
 • maakt gebruik van ervaringen alumni en doorstroomgegevens vervolgonderwijs

1.5. Doet voorstellen voor verbetering, innovatie en oplossingsrichtingen LOB a.d.h.v. een kwaliteitscyclus (bijvoorbeeld PDCA-cyclus).

2. Activiteiten


2.1. Bewaakt de kwaliteit van de loopbaangerichte leeromgeving en/of het LOB-programma

2.2. Adviseert LOB-professionals over de ontwikkeling of kritisch inkopen LOB-opdrachten en tests, aansluitend bij de (school/opleiding/team)visie en in afstemming met andere LOB-medewerkers.

3. Organisatie


3.1. Begeleidt het ontwikkelen van LOB-programma en houdt rekening met:
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • visie en beleid van de school/opleiding

3.2. Coördineert uitvoering van het LOB-programma

3.3. Communiceert over LOB-programma met alle LOB-betrokkenen en jongeren

3.4. Begeleidt de evaluatie van het LOB-programma

3.5. Stelt rol- en taakomschrijving op voor alle betrokkenen bij LOB in samenwerking met het management

3.6. Organiseert professionalisering voor alle betrokkenen bij LOB

4. Samenwerking


4.1. Coördineert en bevordert regionale samenwerking met toeleverende en afnemende scholen in het kader van:
 • doorlopende leerlijnen
 • passend onderwijs

4.2. Onderhoudt en bevordert netwerk in de regionale arbeidsmarkt

Management LOB-taken

1. Visie en beleid


1.1. Kent, verdiept zich en houdt bij:
 • wettelijke kaders op het gebied van LOB
 • LOB Kwaliteitsagenda (vo)/ LOB Ambitieagenda (mbo)
 • visie en doelen voor LOB

1.2. Stelt LOB-beleid vast op basis van advies LOB-beleidsmaker over:
 • nieuwe inzichten, LOB-agenda en actuele LOB-theorieën en -onderzoek
 • gegevens uit evaluatie en monitoring

1.3. Draagt actief de visie op LOB met de bijbehorende strategie uit naar andere medewerkers

1.4. Monitort kwaliteit van LOB (PDCA-cyclus) op basis van:
 • evaluatie LOB
 • voorstellen voor verbetering, innovatie en oplossingsrichtingen LOB

1.5. Faciliteert LOB-beleid en -evaluatie

2. Activiteiten


2.1. Ondersteunt LOB-activiteiten door:
 • actief LOB-visie uit te dragen binnen de organisatie
 • faciliteert en begeleidt zo nodig het veranderproces

2.2. Zorgt voor samenhang van LOB taken binnen de school

2.3. Borgt coördinatie LOB taken en belegt deze bij de juiste persoon

2.4. Faciliteert LOB-activiteiten:
 • in uren en middelen
 • HRM en professionalisering

3. Organisatie


3.1. Faciliteert ontwikkeling, uitvoering en evaluatie LOB-programma

3.2. Stelt LOB-programma vast

3.3. Stelt rol- en taakomschrijving op voor alle betrokkenen bij LOB

3.4. Faciliteert professionalisering voor alle betrokkenen bij LOB

3.5. Voert loopbaangesprekken met medewerkers

4. Samenwerking


4.1. Onderhoudt netwerk toeleverende en afnemende scholen

4.2. Onderhoudt netwerk in de regionale arbeidsmarkt

4.3. Gebruikt netwerk voor evaluatie en bijstelling LOB-visie en -beleid

Leerlingen-/ studentenraad LOB-taken

1. Visie en beleid


1.1. De school stemt de LOB-visie en het LOB-beleid af met de leerlingen-/studentenraad.

1.2. De school spreekt met de leerlingen-/studentenraad over de resultaten van de kwaliteitscyclus en het verbeterplan.

2. Activiteiten


2.1. De leerlingen-/studentenraad heeft contact met de leerlingen/studenten op school om hun ervaringen met LOB-activiteiten te vertegenwoordigen.

4. Samenwerking


4.1. De leerlingen-/studentenraad werkt samen met de school waarbij de LOB Kwaliteitsagenda (vo)/ LOB Ambitieagenda (mbo) als gespreksagenda kan worden ingezet.

4.2. De studentenraad in het mbo weet dat hij met vragen over LOB-beleid terecht kan bij JOB en informatie kan vinden op www.jobmbo.nl/studentenraad.

4.3. De leerlingenraad op de middelbare school weet dat hij met vragen over LOB-beleid terecht kan bij LAKS en informatie kan vinden op www.laks.nl/detoekomst.
Webontwikkeling door SPRANQ